luftföroreningar och luftrening

En stor del av de besvärsframkallande luftföroreningarna består av små partiklar och mikroorganismer som följer med tilluften. I många av de så kallade sjuka husen har det visat sig att dåliga filter eller bristfällig skötsel av filter bidragit till problemen. Olika filters förmåga att fånga upp partiklar beror huvudsakligen på olika fysikaliska och mekaniska fenomen – silverkan, tröghetseffekt, interception och diffusion. 

Silverkan beror på att partiklar med större diameter än det fria avståndet mellan två fibrer i filtret inte kan passera.

Tröghetseffekten innebär att större partiklar (>10 pm) har för stora tröghetskrafter för att kunna följa med luftströmmen när denna böjs kring en filterfiber. Partiklarna fortsätter i stället sin ursprungliga bana och fastnar på fiberns anströmningssida. Tröghetseffekten ökar med ökad lufthastighet, ökad partikeldiameter samt minskad fiberdiameter. Lufthastigheten bör vara minst 0,5 m/s och inte större än 2 m/s för att inte partiklarna skall ryckas loss från fibrerna. Små lätta partiklar följer luftströmmen runt filterfibern. Om centrum av partikeln följer en flödeslinje som går närmare fibern än partikelns radie, uppfångas partikeln och fastnar (interception).

Uppfångningseffekten ökar med partikeldiametern och minskar med fiberdiametern och avståndet mellan fibrerna.