Styr FTX-aggregat med koldioxid-givare

Här kommer information om FTX-aggregat och att man kan styra ventilationen genom att koppla in en koldioxid-givare som går att göra på nästan allt FTX-aggregat. Kan man styra FTX-aggregatet med hjälp av en koldioxidgivare?
Styra FTX-aggregat med koldioxidgivare

Ren luft består av ca 21 % syre, ca 78 % kväve och ca 0,036 % (360 ppm) koldioxid. därutöver finns en mängd andra gasformiga ämnen, de flesta i mycket låga koncentrationer. Utandningsluften från en människa innehåller ca 18 % syre och ca 1 % koldioxid. Utandningsluften innehåller således endast ca 15 % mindre syre men ca 30 gånger mer koldioxid än luften i övrigt. Den stora påverkan människan har på luftens sammansattning i ett rum är inte att man förbrukar syre så att syrehalten i rummet minskar, utan att man avger koldioxid så att koldioxidhalten i rummet ökar.

Med utandningsluften avges också vattenånga. Vidare avges alltid olika organiska och oorganiska gaser i små mängder En stillasittande person avger ca 40 g/h vattenånga.

Koldioxid som indikator på luftens föroreningsnivå

Koldioxid är i sig inte störande förrän vid relativt höga koncentrationer. Det hygieniska gränsvärdet ligger vid koncentrationen 0,5 % (5000ppm), ett värde som man sällan kommer ens i närheten av i bostäder och lokaler. Emellertid är koldioxidhalten ett användbart mått på luftens föroreningsgrad i rum där människor vistas.
Människor avger olika gasformiga ämnen i små mängder, av vilka en del är luktande även i mycket låga koncentrationer. Även om avgivningen av dessa är mycket mindre än avgivningen av koldioxid, följer den i stort koldioxiden. Rumsluftens halt av koldioxid, som är lätt mätbar, följer därför i stort halterna i luften av andra av människan alstrade luftburna föroreningar. Koldioxiden blir därmed ett indirekt mått på de föroreningar i rumsluften som härrör från människor.

Detta i kombination med att det är relativt enkelt att mäta koldioxid, gör att luftens koldioxidhalt ofta används som ett kriterium på luftkvalitet i rum där människan är den dominerande föroreningskällan. En hög koldioxidhalt är en allmän indikation på att luftkvaliteten är dålig i sådana rum.

Världshälsoorganisationen WHO anger att koldioxidhalten i inomhusluft inte bör överstiga 0,1 % (1000 ppm). I Sverige ges samma rekommendation av Arbetsmiljöverket. För rum där emissioner från människor har dominerande inverkan på rumsluften, är sambandet mellan hög koldioxidhalt och ”dålig luft” väl belagt och känt redan på 1800-talet. Det finns därför anledning att ta rekommendationen att koldioxidhalten inte bör översdga 1000 ppm på allvar. Samtidigt måste man vara medveten om att detta värde inte kan ses som en absolut gräns utan som en rekommendation som bör tillämpas med sunt förnuft, dvs det har normalt knappast några märkbara konsekvenser om koldioxidhalten är något högre ibland. Kommer man dock upp mot 1500 ppm ett rum brukar det kännas att luften är ofräsch, åtminstone om man kommer in i rummet utifrån.

För ett normalt rum med en rumshöjd på max 3m och en personbeläggning motsvarande ca 2 m²/person så krävs ett luftflöde på något över 8 l/s för att koldioxidhalten inte ska överstiga 1000 ppm.

Kan man då styra ett FTX-aggregat med hjälp av koldioxid-givare?

På många FTX-aggregat så kan man koppla en koldioxidgivare i form av en kanalgivare eller vanligtvis en rumsgivare. Då fungerar det så att man ställer in aggregatet enligt Boverkets regler kring ventilationsflöde.Därefter kommer aggregatet att rampa upp hastigheten på fläktarna när koldioxidgivarens inställda värde överskrids. Till exempel så kommer fläktarnas hastighet att öka med 20% per timme till luftens koldioxidvärde underskrider 1000 ppm.